วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เสริมสร้างสมรรถนะ ICT: เพลงแสงสว่างกลางใจ


Concept Paper รายวิชา Doctoral Dissertation1 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เสริมสร้างสมรรถนะ ICT  ( ICT Competency Online Training Curriculum) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ICT  เป็นแนวคิดในการแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษา เป็นการปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสใช้ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  มาเป็นช่องทางในการจัดสภาพแวดล้อมใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผู้เรียน และผู้สอนสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ และนำเสนอผลงานที่เป็นข้อมูล รูปภาพ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอ มัลติมีเดีย ในลักษณะ Synchronous และ Asynchronous  สามารถเข้าถึงได้

โดยไม่จำกัดระยะทาง เวลา สถานที่ สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบท สถานการณ์ และความสนใจของผู้เรียนได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดและไม่สิ้นเปลืองตามพระอัจฉริยภาพในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตร  การออกแบบการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และการนิเทศการสอน  ตามพระราชดำรัสที่พระราชทานหลักวิธีการดำเนินงานแก่ข้าราชบริพารว่า... รวดเร็ว  ลดขั้นตอน ปิดทองหลังพระ และช่วยเขาช่วยตนเอง  

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ...   


วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร


การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
 จริยา ทองหอม (18 เมษายน 2558)

เราจะใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบก้าวกระโดดเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษากันอย่างไร ???
ให้ทันยุค-ทันสมัย ก้าวทันกระแสความเจริญอย่างรวดเร็ว ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร!!!!  

ตัวอย่าง... การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1.  การบริหารสถานศึกษา
1.1  โรงเรียนวัดน้ำรอบ_1-5. (5 ม.ค. 2012).  
จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดน้ำรอบ หมู่ที่ 1  ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต
1.2  อยู่อย่างพอเพียง.  (21 ก.ค. 2012).
เว็บไซต์  https://www.youtube.com/watch?v=PI2FkfjC7oo
สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ของ โรงเรียนวัดน้ำรอบ (เมืองนครศรีธรรมราช)

2.  การพัฒนาหลักสูตร 
2.1  หลักสูตรการมีงานทำ. (12 ส.ค. 2012).
เว็บไซต์  https://www.youtube.com/watch?v=R5oLBiohLbk 
หลักสูตรการมีงานทำ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
2.2  จากหลักสูตร...สู่..การสอน. (17 ส.ค. 2012).
เว็บไซต์  https://www.youtube.com/watch?v=jUWctJpp2aU
จากหลักสูตร...สู่..การสอน หลักสูตรการมีงานทำ เรื่อง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโ­ลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.3  เส้นทางรวยด้วยมือเรา.  (10 ก.ย. 2012).
รายงานการดำเนินงานหลักสูตรการมีงานทำ โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  เพื่อเพิ่มทักษะงานอาชีพและการมีงานทำ(ตาม­แผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ สพป.นศ.1 ของ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช กลุ่มเครือข่ายที่ 1
2.4  การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม. (17 ต.ค. 2013).
การพัฒนาหลักสูตรเสริม เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
2.5  สัมมนาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มศว.รุ่น 22.  (3 มี.ค. 2014).
โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารเพื่อการวิจัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง "นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ในศต­วรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ภูไพร เลค รีสอร์ท เขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ของนิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร รุ่น20-22 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชา­ญ ด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนัส บุญประกอบ อ.ดร.พรรณี บุญประกอบ อ.ดร.อุมาพร หล่อสมฤดี ผศ.ร.ท.ดร.ไพบูลย์ อ่อนมั่ง ร.น. อ.ดร.ดนุลดา จามจุรี และ อ.ดร.มารุต พัฒผล

3.  การจัดการเรียนรู้
3.1 ลายไทย. (19 ส.ค. 2012).
เว็บไซต์  https://www.youtube.com/watch?v=8RMaDBZrvY8
เป็นการเขียนภาพลายไทยเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
3.2 การประดิษฐ์ของชำร่วย. (19 ม.ค. 2013).
เว็บไซต์  https://www.youtube.com/watch?v=wLMXwnAu-1w 
เป็นการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรการมีงานทำ เส้นทางรวย..ด้วยมือเรา เรื่อง การประดิษฐ์ของชำร่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1-3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป.นศ. เขต 1
  
4.  การผลิตสื่อ
4.1  การประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงพลาสติก. (12 พ.ค. 2013).
เว็บไซต์  https://www.youtube.com/watch?v=z3WAM13J00k 
เป็นการนำเสนอขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยถุงพลาสติก ประกอบดัวย วัตถุประสงค์ในการประดิษฐ์ วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนในการประดิษฐ์ ประโยชน์ที่ได้รับและประวัติผู้จัดทำ
4.2  New Paradigm1. (21 ก.ย. 2013).
กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาหลักสูตร (New Paradigm in Curriculum Development) เป็นการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ฐานคิดของการพัฒนาหลักสูตรในยุคปัจจุบัน วิเคราะห์ทฤษฎีและรูปแบบหลักสูตรที่สำคัญ สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์สิ่งกำหนดหลักสูตรเป็นสารสนเท­ศในการออกแบบหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ ระบบการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ภาวะผู้นำและคุณธรรมจริยธรรมของนักพัฒนาหลักสูตรในฐานะวิชาชีพหนึ่งที่ต้องมีความรับ­ผิดชอบต่อสังคม

5.  การวิจัย
5.1  สร้างสรรค์งานศิลป์: นวมินทร์มหาราชา. (9 ส.ค. 2012).
เว็บไซต์  https://www.youtube.com/watch?v=MMgu-5eYH-8 
จัดทำขึ้นเพื่อสดุดีและเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานสร้างสรรค์งานศิลป์ :นวมินทร์มหาราชา และนำภาพถ่ายที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาเรียบเรียงเป็นภาพยนตร์สั้น.
5.2  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research).  (31 มี.ค. 2015). 
เว็บไซต์  https://www.youtube.com/watch?v=oZi_ZbZmmgs
โครงการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ­เรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเ­รียน (Classroom Action Research) ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ถึง 30 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุง ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

6. การศึกษาดูงาน
6.1  เปิดประตูสู่โลกกว้าง ตอนที่ 1. (4 ม.ค. 2012)
เป็นเรื่องราวของการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ  เมืองนครศรีธรรมราช  ไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดสงขลา

7. การบริการชุมชน
7.1 วันครู 2555 ตอนที่ 1 (24 ส.ค. 2012)
เว็บไซต์  https://www.youtube.com/watch?v=_AiiEbI77_0
เป็นการนำเสนอกิจกรรมวันครู ประจำปี 2555 ของ สพป.นศ.1
7.2 วิสาขบูชา 2555.  (22 ส.ค. 2012).
เว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=gRelTGg-LrM
เป็นการนำเสนอกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันที่ 4 มิถุนายน 2555 ของ สพป.นศ.1
ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7.3 ศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะบำบัด. (1 ม.ค. 2014).
โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะบำบัด โดยศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่รพ.สต. บ้านท่าช้าง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว วันที่ 14-15 ธันวาคม 2556
7.4 วันเด็ก 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มศว. (11 ม.ค. 2014). 
เว็บไซต์  https://www.youtube.com/watch?v=yDqSe3mIb-A
เป็นการนำเสนอกิจกรรมของวันที่  11 มกราคม 2557 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซุ้มบัณฑิตวิทยาลัย มศว

8. ปกิณกะ
8.1  พระอัจฉริยภาพของในหลวง.  (1 ม.ค. 2012).
เป็นการสร้างภาพยนตร์หรือหนังสั้นเพื่อการศึกษา โดยใช้โปรแกรม Windows Live Movie Maker กับภาพถ่ายจากหนังสือสมเด็จพระนวมินทราชาธิราช ประกอบเพลงรักพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงอุทิศวันเวลา พระสติปัญญา พระวรกาย พระวิริยะอุตสาหะ และพระราชทรัพย์ประกอบพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ.
8.2  นครศรีธรรมราชโมเดล. (22 ส.ค. 2012)
การประชุมเสวนา รวมพลังรักห่วงใย ใส่ใจเด็กเมืองคอน 1-2 กุมภาพันธ์ 2554 ของ ผอ.วันชัย พงษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากองค์กรและหน่วย­งานต่างๆ  

9. ICT กับ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9.1.  School Change Maker Festival Roadmap. (11 มีนาคม 2558).
เว็บไซต์  https://www.facebook.com/profile.php?id=100001093292112
School Change Maker Festival Roadmap. March 8-9, 2015. @ Trang hotel_Bangkok.
เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ในด้าน
1. ด้านหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรมและเครือข่ายการเรียนรู้
3. ด้านการวัดและประเมินผล
4. ด้านการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
 9.2  School Change Maker Festival in 1 Year_Version1.  (30 มี.ค. 2015).
ICT quality education : “School Change Maker Festival in 1 Year”  Tasks of ICT quality education on Change Supervision Framework in 1 year or “School Change Maker Festival” to support the 1 year education quality; the Thai’s Ministry of Education.
9.3. ของขวัญจากก้อนดิน: Flipped Management. (11 มีนาคม 2558).
การบริหารจัดการกลับด้าน กระทรวงกลับด้าน โรงเรียนกลับด้าน และห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Management, Flipped MOE, Flipped School and Flipped Classroom) เป็นของขวัญจากพสกนิกรถวายแด่ "พ่อของแผ่นดิน"  ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สติปัญญา ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถศึกษาหาความรู้ ต่อยอดองค์ความรู้ ปรับตัวให้รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารภายใต้บริบทของความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฯลฯ

อ้างอิง:
จริยา ทองหอม. (18/04/2558). วิดีโอ. YouTube.com.
Kanchit Manoonphol. (18/04/2558). พลิกโฉมห้องเรียนใน 1 ปี สู่คุณภาพศตวรรษที่ 21.
วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2558

ของขวัญจากก้อนดิน: Flipped Management

ของขวัญจากก้อนดิน: Flipped Management
จริยา ทองหอม: 13 เม.ย.58

หากจะหา ของ ขวัญ  ให้พ่อ สักกล่อง        เราทั้งผอง จะพร้อม กันได้ไหม
ช่วยกันทำ ความดี  ให้พ่อได้สุขใจ       ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป อย่างที่แล้วมา
การบริหารจัดการกลับด้าน  กระทรวงกลับด้าน  โรงเรียนกลับด้าน  และห้องเรียนกลับด้าน
 (Flipped Management, Flipped MOE, Flipped School and Flipped Classroom) เป็นของขวัญจากก้อนดิน  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สติปัญญา ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถศึกษาหาความรู้ ต่อยอดองค์ความรู้ ปรับตัวให้รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารภายใต้บริบทแห่งการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่รวดเร็ว

ของขวัญจากก้อนดิน: Flipped Management

video


เพลงของขวัญจากก้อนดิน : เบิร์ด ธงชัย 
(เนื้อเพลง)

เรา ทุกคน  ก็เหมือนก้อนดิน  แค่ก้อนหนึ่ง        เปราะบาง  ไร้ค่า ไร้ความหมาย  
อ่อนแอ เหมือนโคลน  ไหลไปตามทางเรื่อยไป        เมื่อน้ำแห้งไป ก็แตกระแหง
มี พลัง เพียงแค่แรงเดียวที่ยึดเรา        เหนี่ยวรั้ง  เราไว้ ให้กล้าแข็ง
รวมผู้คน มากมาย  ให้ทรงพลังแข็งแรง        รวมเม็ดดินทุกเม็ด ให้เป็นแผ่นดิน  
เรา ก็รู้ พ่อต้องเหนื่อยสักเพียงไหน        ต้องลำบากใจกาย ไม่เคยสิ้น 
เพราะพ่อรู้ พ่อคือ พลัง แห่งแผ่นดิน        ให้เรา พออยู่พอกิน กันต่อไป
หากจะหา ของ ขวัญ  ให้พ่อ สักกล่อง        เราทั้งผอง จะพร้อม กันได้ไหม
บวกกันเป็น ดินเดียว ให้พ่อ ได้สุขใจ        ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป อย่างที่เป็นมา  
....ดนตรี..........
เรา ก็รู้ พ่อต้องเหนื่อยสักเพียงไหน        ต้องลำบากใจกาย ไม่เคยสิ้น 
เพราะพ่อรู้ พ่อคือ พลัง แห่งแผ่นดิน        ให้เรา พออยู่พอกิน กันต่อไป
หากจะหา ของ ขวัญ  ให้พ่อ สักกล่อง        เราทั้งผอง จะพร้อม กันได้ไหม
บวกกันเป็น ดินเดียว ให้พ่อ ได้สุขใจ        ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป อย่างที่เป็นมา  
ช่วยกันทำ ความดี  ให้พ่อได้สุขใจ       ไม่ต้องเหนื่อยเกินไป อย่างที่แล้วมา
……………………………………………..
 อ้างอิง :  
Kanchit Manoonphol. (7 เม.ย. 2558). จดหมายถึงฯพณฯ นายกรัฐมนตรี และ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ
ที่มา: https://www.facebook.com/kanchit.manoonphol?fref=ts
จริยา ทองหอม. (13 เม.ย. 2558). ของขวัญจากก้อนดิน: Flipped Management.
Amnuai Chumuang. (20 มี.ค. 2558). การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก.
ที่มา: https://www.facebook.com/amnuai.chumuang?fref=ts


ต้นไม้ของพ่อ: ICT Curriculum
ต้นไม้ของพ่อ: ICT Curriculum
จริยา ทองหอม: 13 เมษายน 2558
ประเด็นที่สนใจ...
เราจะใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไรให้เหมาะสมกับยุคสมัย...ก้าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลง?
การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเทคโนโลยีการสื่อสาร สำหรับผู้เรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะเทคโนโลยีการสื่อสาร  และเพื่อศึกษาประสิทธิผลของหลักสูตรออนไลน์ที่มีต่อการต่อการเสริมสร้างสมรรถนะ
เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างไร