วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ICT quality education : “School Change Maker Festival in 1 Year”

Jariya Tonghom. (29/03/2015)


Tasks of  ICT quality education on Change Supervision Framework in 1 year or “School Change Maker Festival”   to support the 1 year education quality; the Thai’s  Ministry of Education. 
Kanchit Manoonphol, the professional supervisors in the office of  Primary Education at Nakorn Si Thammarat, (Zone 1st). Thailand. Described how to adapt the curriculum to develop students into the 21st century, on Saturday, March 28, 2015. At Chaiyapoom Province with the following highlights : 
1. The problem of course learning to adjust.
2. To improve learning process for the quality of the students into the 21st century.
3.  Focuses on Formative Assessment,  Authentic Assessment of Evaluation.
And a practice dating again. Keep up deployment in the academic year 2015. Teacher: + Executive pay much attention to this activity. And a practice dating again. Keep up deployment in the academic year 2015 (May 18, 2015.)การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมพลังพลิกโฉมโรงเรียนในหนึ่งปี ของกระทรวงศึกษาธิการ

       ภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรอบงานพลิกโฉมการนิเทศการศึกษาใน 1 ปี เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้มีคุณภาพภายใน 1 ปี หรือ รวมพลังพลิกโฉมโรงเรียนในหนึ่งปี ของกระทรวงศึกษาธิการ
        วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 ที่ อบจชัยภูมิ นายครรชิต มนูญผล  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 บรรยายเรื่อง การปรับหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ โดยมีจุดเน้นดังนี้
        1. สภาพปัญหาด้านหลักสูตร การเรียนรู้ที่ต้องปรับ
      2. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
       3. การประเมินผลที่เน้น Formative Assessment Authentic Assessment
        คุณครู+ผู้บริหารให้ความสนใจมากๆ และจะมีการนัดหมายปฏิบัติอีกครั้งหนึ่ง ให้ทันปรับใช้ในปีการศึกษา 2558 นี้  


อ้างอิง :
จริยา ทองหอม. https://www.facebook.com/profile.php?id=100001093292112
https://independent.academia.edu/จริยาทองหอม 

วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2558

The King of Communication Technology : กษัติรย์แห่งเทคโนโลยีการสื่อสารThe King of Communications Technology : กษัตริย์แห่งเทคโนโลยีการสื่อสาร.
โดย... จริยา ทองหอม : 21 มีนาคม 2558


การทรงงานด้านเทคโนโลยีการสื่อสารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงสนพระทัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ทรงมีพระราชดำริให้มีการพัฒนาด้านระบบวิทยุสื่อสารอย่างจริงจัง ทรงให้ทำการวิจัย รวมถึงออกแบบและสร้างสายอากาศย่านความถี่สูง (VHF)  ในปี พ.ศ. 2503 ทรงเสด็จประพาสโรงงานคอมพิวเตอร์ไอบีเอ็มในสหรัฐอเมริกา ทรงเป็นผู้นำและจุดประกายวงการเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติให้ทัดเทียมประเทศที่เจริญแล้ว พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารว่าเป็นปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ เป็นหัวใจของความมั่นคงของประเทศ และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีความอยู่เย็นเป็นสุข...

...ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...


The King of Communications Technology.

        His Majesty King Bhumibol Adulyadej regards to technology ever since he was young. His works for the development of the radio communication system seriously. Sent the research The antenna design and build high-frequency (VHF) in the year 1958, he visited the factory IBM in the United States. His leadership and communication technology to spark the economic and social development of the nation comparable developed countries. He realized the importance of communication as a factor in business. The backbone of the country's security. And is an important component in the development of the public peace ...
 ... Long Live The King ...

อ้างอิง :
พระราชกรณียกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Link : http://www.chaoprayanews.com/2009/02/05/ในหลวง-เทคโนโลยี-สื่อสาร/
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558

การประชุมรวมพลังพลิกโฉมโรงเรียนในหนึ่งปี (School Change Maker Festival Meeting)
☆☆School Change Maker Festival Meeting. ☆☆
By : Jariya Tonghom : March 3, 2015

March 3, 2015. The forces transforming the school in one year at the Office of the Basic
Education. with the aim to achieve a substantial change to the study of Thailand education in the year 2015.
1.      All activities must to do  every schools and  every classroom on May16, 2015.
2. Change the curriculum of all schools
2.1  Assimilated standard / indicators units of study, as well as Target / features 21st
century skills.
2.2  The integration of content across subjects  focused  in the necessary content, 21st
century skills, Thai culture, etc., to a unit of study.
2.3  Design the learning process with Construtivism, Thinking Skills,  21st century skills
integration, etc.
2.4  Preparation of teaching standards.  All subjects / all classes that  teacher can be
deployed as appropriate.
2.5  Modify the measurement and evaluation. The evaluation focused on Formative  
Assessment / Authentic Assessment.  Preparation standards exam all subjects that teacher can be used for all classes of the year. 
2.6  Modify the supervision provided to every classroom. Focused supervision to modify classroom.
2.7  Preparation of Instructional Media Gallery. The guide provides teachers with all classes / groups.
2.8  Recruited teachers excelled in all major groups :  Thail / English / Math / Science / Sociology of all classes of the nation's top schools. (School. Provincial / RR., Which is competitive) Nationwide Demonstration sent to schools across the country selected on demand.
2.9  Integration Support Network teacher to share the learning and teaching techniques.
2.10 The mentor system in schools in all groups (Coaching & Mentoring).

2.11  All this will change the digital world, Thailand broadcast live via satellite and Internet DLTV DLIT where any part of the country was learned.  


☆☆การประชุมรวมพลังพลิกโฉมโรงเรียนในหนึ่งปี 
(School Change Maker Festival) ☆☆
By : Kanchit Manoonphol : 3 มีนาคม 2558

วันที่ 3 มีนาคม 2558 การประชุมรวมพลังพลิกโฉมโรงเรียนในหนึ่งปี (School Change Maker Festival)     ณ สพฐ. (ทุกสำนัก) โดยมีเป้าหมายที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมกับการศึกษาไทย ในต้นปีการศึกษา 2558 ดังนี้
1. ทุกเรื่องต้องพร้อมขับเคลื่อนในทุกห้องเรียน / ทุกโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558
2. ปรับเปลี่ยนหลักสูตรทุกโรงเรียน
2.1 หลอมรวมมาตรฐาน/ตัวชี้วัด จัดเป็นหน่วยการเรียนรู้รวมทั้งเป้าหมาย/คุณลักษณะ ทักษะการคิด ศตวรรษที่ 21
2.2 บูรณาการเนื้อหาข้ามวิชา เน้นเนื้อหาจำเป็น ทั้งในความเป็นไทย ศตวรรษที่ 21 ฯลฯ จัดเป็นหน่วยการเรียนรู้
2.3 ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการสร้างความรู้ Construtivism Thinking Skills ทักษะในศตวรรษที่ 21 การบูรณาการ ฯลฯ
2.4 จัดทำแผนการสอนมาตรฐานกลาง ทุกวิชา/ทุกชั้น ให้ครูสามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม
2.5 ปรับเปลี่ยนการวัดและประเมินผล เน้นการประเมินพัฒนาการ Formative Assessment / Authentic Assessment จัดทำคลังข้อสอบมาตรฐานทุกวิชาทุกกลุ่ม
สาระให้ครูสามารถนำไปใช้พัฒนาได้ทุกชั้นทุกวิชาทั้งปี
2.6 ปรับเปลี่ยนการนิเทศติดตามให้ถึงห้องเรียนทุกห้อง เน้นการนิเทศเพื่อปรับเปลี่ยนห้องเรียน
2.7 จัดทำคลังสื่อประกอบการสอน พร้อมคู่มือให้ครูทุกชั้น/กลุ่มสาระ
2.8 คัดเลือกครูที่สอนเก่งทีสุดในทุกกลุ่มสาระหลักภาษาไทย/อังกฤษ/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษา ทุกชั้น จากโรงเรียนชั้นนำของประเทศ (รร.ประจำจังหวัด/รร.ที่มีการแข่งขันสูง) ทั่วประเทศ สาธิตการสอนส่งไปให้โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศเลือกใช้ตามความต้องการ
2.9 สนับสนุนการรวมเครือข่ายครูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอน
2.10 จัดระบบพี่เลี้ยงในโรงเรียนในพื้นที่ทุกกลุ่มสาระ (Coaching & Mentoring)
2.11 ทั้งหมดนี้จะเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยสู่โลกดิจิตอลถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียม DLTV และอินเทอร์เนต DLIT อยู่ที่ไหนส่วนใดของประเทศก็เรียนรู้ได้อ้างอิง : Kanchit Manoonphol.(3 มีนาคม 2558). การประชุมรวมพลังพลิกโฉมโรงเรียนในหนึ่งปี.
          (School Change  Maker Festival). 
          Link : https://www.facebook.com/kanchit.manoonphol 

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

Thailand School Change Maker Festival on May 2015 : Thailand Quality Education Trends.☆☆ Thailand School Change Maker Festival on May 2015 :

 Thailand Quality Education Trends ☆☆
 By : Jariya Tonghom: Feb 28, 2015

On February 27, 2015.  The Board of Directors for supporting education, distance education technology follows :
1. The implementation of education reform Thailand substantially. Started on May 2015.
2. The Thailand curriculum immediately. By focusing on the management of the Core Curriculum for Basic Education 2011.
   2.1 The vision to improve education quality students to the 21st century.
   2.2 Revised develop the students to take responsibility. Leadership are effective application, including the adaptation of the 21st century.
   2.3 Times the students to focus on learning outside the classroom more. Integration across subjects.
   2.4  Assimilated standard / Indicators to a unit of learning across subjects + 21st century  + Sufficient economy+ attribute
   2.5  Adaptive learning process focused Teach Less Learn / Construtivism / Thinking. Skills / integration / build experience.
   2.6 Techniques taught by leading schools of the country. This problem, teachers do not have degree majors. The selection of the best teachers from schools around the country. The school is highly competitive All classes / all groups Like satellite (On-Line) and Video On Demand HD input options for all schools teaching to meet the needs of the time.
   2.7 Preparation of the Plan The students to develop 21st century skills: + Sufficient economy + advanced thinking skills  + BBL. All groups / all classes Send to a teacher be adapted to the needs / inappropriate.
   2.8 Preparation of learning media and effective teaching. The media, teachers (Classroom Media) Media Library for research for every student group / all floors. Device operating system can see all the Apps.
  2.9  Preparation standards exam to school every class / group. The school applied to the development of the students throughout the year. 
  2.10 The supervision system changes to every classroom. Teachers always help.
   2.11 The system guides and mentors in schools Coaching & Mentoring guides.
   2.12 Networking and Teacher : Learn & Share Knowledge sharing and learning techniques for teaching problem / solution. Across the country.
This is a substantial reform of the education:  Thailand School Change Maker Festival on May 2015.


☆☆ School Change Maker Festival on May 2015 ☆☆

By : Kanchit  Manoonphol : 27 กุมภาพันธ์ 2558

        วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 มีประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 โดยมี พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน สรุปดังนี้
1.ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรม เริ่มต้นในปีการศึกษา 2558 (พฤษภาคม 2558)
2.ปรับหลักสูตรสถานศึกษาไทยในทันที โดยเน้นการบริหารจัดการหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.1 ปรับวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา คุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
2.2 ปรับเป้าหมายพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นำ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ใช้ รวมทั้งการปรับตัวในศตวรรษที่ 21
2.3 ปรับเวลาเรียนเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น บูรณาการข้ามวิชา
2.4 หลอมรวมมาตรฐาน/ตัวชี้วัด เป็นหน่วยการเรียนรู้ข้ามวิชา + ศตวรรษที่ 21+ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง+คุณลักษณะ
2.5 ปรับกระบวนการเรียนรู้ เน้น Teach Less Learn /Construtivism/Thinking Skills/บูรณาการ/สร้างประสบการณ์จริง
2.6 ถ่ายทอดเทคนิคการสอนจากโรงเรียนชั้นนำของประเทศ แก้ปัญหาครูไม่ตรงวิชาเอกไม่มีวุฒิ โดยคัดเลือกครูที่เก่งที่สุดจากโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ทุกชั้น/ทุกกลุ่มสาระ สอนผ่านดาวเทียม(On-Line) และ Video On Demand ใส่ HD ให้ทุกโรงเรียนเลือกสอนได้ตามความต้องการตลอดเวลา
2.7 จัดทำแผนการสอนกลาง ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 +เศรษฐกิจพอเพียง+ทักษะการคิดขั้นสูง+BBL ทุกกลุ่มสาระ/ทุกชั้น ส่งให้ครูนำไปปรับใช้ตามความต้องการ/เหมาะสม
2.8 จัดทำคลังสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งสื่อเฉพาะครู (Classroom Media) สื่อเพื่อการค้นคว้า Library สำหรับนักเรียนทุกลุ่มสาระ/ทุกชั้น สามารถดูได้ทุก Device ทุกระบบปฏิบัติการ Apps
2.9 จัดทำคลังข้อสอบมาตรฐานให้โรงเรียนทุกชั้น/กลุ่มสาระ ให้โรงเรียนนำไปใช้สอบเพื่อพัฒนาผู้เรียนตลอดปี
2.10 จัดระบบการนิเทศติดตามการเปลี่ยนแปลงถึงห้องเรียนทุกห้อง ช่วยเหลือครูตลอดเวลา
2.11 จัดระบบชี้แนะและพี่เลี้ยงในโรงเรียน Coaching &Mentoring คอยแนะนำ
2.12 จัดระบบเครือข่ายครู : Learn & Share แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ปัญหา/วิธีแก้ไข ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
-เป็นการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรมครั้งใหญ่ของการศึกษาไทย School Change Maker Festival พฤษภาคม 2558 นี้แน่นอนครับ. 

อ้างอิง:
Kanchit Manoonphol. (27 กุมภาพันธ์ 2558).  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล.  Link :  https://www.facebook.com/kanchit.manoonphol?fref=tl_fr_box
จริยา ทองหอม. (27 กุมภาพันธ์ 2558).  Trends in Thailand Quality Education 2015 : ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ปีการศึกษา 2558Link :  https://www.facebook.com/profile.php?id=100001093292112              

วันพุธที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558

Online Innovator

"Online Innovator"
The online curriculum and Insturction research.
Jariya Tonghom. (Jan28,2015)

  
Introduction.
"Online Innovator" The online curriculum and insturction research is the article that was compiled by analyzing synthetic the journal of online curriculum, online insturction,  innovation, technology and Communication  for learners in the 21st century for the examination of the doctoral student. Doctor of Philosophy. (Curriculum and Resaerch Development). SWU. Semester 1/2015.

Purpose.
To write an article based on the analysis of synthetic research papers related to research, online curriculum, online learning to support performance of innovation, technology and communication for learners in the 21st century.

History and significance of the problem.
The ranking of the World Economic Forum in Thailand was ranked the 8th ASEAN. The O-Net exam results in basic education in science, mathematics, social studies, English. The effective of critical thinking and  creativity under 50 percent which is lower than the international average. There has been no opportunity for children to 11 percent of students in the education system. And many who dropped out of school. Thailand needs to focus on solving the problem of children in both formal and should not let a chronic problem that causes economic damage is worth 3% of GDP, or about 3.3 billion baht. We should pay attention to children in secondary education, however, consistent with the needs of business and technology change over time. Defending huge budget to education is not important divide has been used effectively to both quantity and quality. There is an urgent need to contribute to national development. Competition with other countries Including the ASEAN fully in 2015, which makes it a lot of skilled manpower needs. Economic lack of available human resources. The Economic lack of available human resources. The economy needs skilled labor. With skills to create innovations that have value to the economy. The liberalization of trade and investment increase. Science Information and Communications Technology found. Teaching today is not consistent with the changes and the rapid progress of information technology. Needs to be more education about new technologies in the course of instruction. And updated to keep pace with change. Life in Thailand, in the transition from an agrarian society. Industrial societies Society of Information and Communications Technology. Emerge as a global cultural flows harmoniously. And social innovation is moving towards the cause of education of Thailand faced obstacles count must complete paradigm shift in education to keep pace with changing trends. To raise the quality of education to keep up with global trends. Observations of technology and communication of people in the community. Cause vision problems, the use of a lack of awareness and lack of recklessness in the post or share text, photos and video, making the concept of open space and activities to share thoughts and creating valuable. and useful to themselves and society, post or share through facebook or social media, which is one way to adjust the crisis into opportunity. Change, not a consumer to a producer. Change the media as an innovative creator or a feature of the world want to meet. National Economic and Social Development Plan No. 11 of 2012 - 2016 with a focus on improving the quality of school-age children with academic knowledge. Skills and intelligence to learn and pass the knowledge on their own. Including the ability to adjust to the news literacy in the context of the rapid changes in technology that will help support the system of lifelong learning.

Definition.
The online curriculum and insturction research means to seek the truth in a way that is  trusted by the scientific method. In order to obtain new knowledge that is the answer to the objectives set forth in the mass teaching experience or through the Internet that students and teachers can communicate, knowledge exchange, feedback and presentation a photo, video, graphics, animation and multimedia. The information and communications technology in synchronous and asynchronous. Without limitation in all aspects. Modify the content or activities in accordance with the context and interests of learners easily and quickly save and not wasteful.

Composition.
The curriculum is the heart of teaching. A plan for teaching the students to succeed. Elements of course, whether any form or use the target group will have 4 major components: 1) The aim of the course 2) contents 3) learning  and 4) the measurement and evaluation. Elements of the online curriculum and insturction research is offered.
1. The team consists of teachers with expertise in teaching and learning materials. And media professionals who helped lead the technical contents of the teacher to put them in teaching online. The team had to design instructional activities for the students to the idea. Builders or invent something of value to life. And successful completion of the course.
2. The aim of online curriculum and insturction research is to determine the content of learning activities. Measurement and evaluation a unit of study for the students to build self-knowledge. And what lessons can be linked to the world of reality.
3. Hardware and Software includes equipment or tools that will help the program succeed. There are several strategies to Planned activities for the students to learn the knowledge themselves.

Research process.
The online curriculum and insturction research to support the innovation,  technology and communication for students in the 21st century as the design process by analyzing the research process, Online curriculum development, The online learning, innovation and communication. Defined as the process consists of 4 steps.
Step 1 development to analyze and synthesize research papers about the education system of Thailand. Learning skills of learners in the 21st century education, research methods. online curriculum, online learning, innovation and communication. Design (draft) the online curriculum and insturction research to support the innovation, technology and communication for students in the 21st century. Including vision, standard learning, Indicators, lesson plan, activities measurement and evaluation.
Step 2 experiment  is the curriculum of online courses developed to trial (Tryout).
Step 3 Analysis is the data obtained from the experimental results of the assessment and the results of the experiment.
Step 4 Feedback is a summary discussion, suggestions and feedback.

Benefits expected to be received.
1. Inspired to explore ways to develop new innovations.
2. Guidelines for Research, curriculum development, teaching and learning for the future education.
3. Guidelines for the online curriculum and insturction research to support the innovation,  technology innovation and communication for students in the 21st century.

Conclusion.

         Quality of Thai’s education depends on many factors. It is the duty of every parties on the need to cooperate in resolving the country's crisis, quality education.The research design of the online curriculum and insturction research to support the innovation,  technology innovation and communication for students in the 21st century is the concept of incorporating research, online curriculum development, online teaching and learning development,  innovation, technology and communication to guide the research and development of teaching. Using technology and communication via the internet: synchronous and asynchronous patterns in the mass experience or instruction to the students and teachers to communicate. knowledge exchange, feedback and presentation of the information, graphics, video animation  and multimedia without limitation in all aspects. Modify the content or activities in accordance with the context and interests of learners easily and quickly save and not wasteful. Help learners and teachers are happy. Enjoy working is one way of improving the quality of education. The solution in both the formal and informal learning. If you want to learn at your own expense. and lifelong learning . Students are free to learn, the knowledge themselves. More importantly, it should provide guidance on the ethical use of technology and communications to meet the objectives. Designing materials to create a unique challenge brainstorming practicing questions experimental research to find answers. Novelty and inventive valuable for life. The world situation is changing to the era of innovation. Need to develop a new generation of innovators. A risk I do not dare to think and create something new. No fears, frustrations this is needed to meet the current and future management of the country. 

 Link: Online Innovatorวันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พ่อของแผ่นดิน (Father's day)

วันพ่อแห่งชาติ 
(5 ธันวา 2557)
โดย: จริยา ทองหอม 
"พระภูมิพล"

พระภูมิพล ทรงมอบไว้…ให้แผ่นดิน
จากพุทธ…ปรัชญา…นำมาใช้
มอบแด่ปวง…ชนชาวไทย…ไปทั่วหล้า
“เศรษฐกิจพอเพียง” เด่นชัด…เป็นปรัชญา
แนวคิดทรง…คุณค่า…พาก้าวไกล

ให้รู้จัก…ใช้ชีวิต…มิผิดหลัก
ให้ประจักษ์…มัธยัสถ์…อัชฌาสัย
ความพอดี…ไม่ก้าวล่วง…ทุกข์ปวงใด
“พระภูมิพล” ทรงมอบไว้…ให้แผ่นดิน


"พ่อ"

เปรียบดั่งเพชร เม็ดขาว ขัดเกลาบุตร
ให้บริสุทธิ์ ผุดผงาด สะอาดใส
พระคุณสูง ล้ำกว่า นภาลัย
พระคุณใด จะใหญ่เท่า พ่อเรามี
จะเคารพ สรรเสริญเ ยินยอยิ่ง
เหนือทุกสิ่ง ในหล้า กว่าศักดิ์ศรี
จะตอบแทน ตราบสิ้น ชีวินมี
เอ่ยวจี  "รักพ่อ" ขอเทิดทูล  

ที่มา: http://www.klonthai.com/tag/กลอนถวายพระพร/พระภูมิพล 
http://www.dmc.tv/pages/scoop/กลอนวันพ่อ/พ่อ
ค้นคืนวันที่ 05/12/2557