วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน


จริยา ทองหอม :: 6 ธ.ค. 2558

เกริ่นนำ...
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน เป็นการเขียนบทความโดยการวิเคราะห์บริบทความเปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาเพื่อเตรียมสอบวัดคุณสมบัติ (Qualify Examination) การโพสต์ครั้งนี้ใข้วิธี Screen Picture และโพสต์ด้วย Smart phone จำแนกเป็น 2 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 Article framework.
ตอนที่ 2  Conceptual Framework.  


 


 

Long Live The King.

วันพ่อแห่งชาติ
"...บ้านเมืองเรากำลังต้องการ... การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ...เต็มเปี่ยม...อย่างรีบเร่ง...
ทางที่เราจะช่วยกันได้คือ...ผู้ใดมีหน้าที่อันใดก็เร่งกระทำให้สำเร็จ...ลุล่วงไป...
โดยเต็มกำลัง  ความสามารถ...
ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  และความปราถนาดีต่อกัน..."
พระราชดำรัสพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย...
ในวันขึ้นปีใหม่ 2520...
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ...
ข้าพระพุทธเจ้า...
จริยา  ทองหอม
วันที่ 5 ธันวาคม 2558

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ปฏิรูปการศึกษา: พลิกโฉมการศึกษาไทยใน 1 ปี (Thailand School Change Maker Festival in 2015)


ปฏิรูปการศึกษา: พลิกโฉมการศึกษาไทยใน 1 ปี 

(Thailand School Change Maker Festival in 2015)   
โดย จริยา ทองหอม
15  สิงหาคม 2558

ปฏิรูปการศึกษา: พลิกโฉมการศึกษาไทยใน 1 ปี (Thailand School Change Maker Festival in 2015) มีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินกิจกรรม School Change Maker Festival   หรือ พลิกโฉมการศึกษาไทยใน 1 ปี  ของโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ระหว่างวันที่  24 กรกฎาคม 2558  – 13 สิงหาคม 2558  สู่ระดับสากล  ดังนี้ 
สาเหตุของปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยประการหนึ่ง คือ ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบัน  เป็นระบบที่ไม่เอื้อต่อการสร้างความรับผิดชอบ (Accountability)  หลักสูตรและตำราเรียนของไทย           ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) การเรียนการสอน ตลอดจน การทดสอบยังคงเน้นการจำจำเนื้อหามากกว่าการเรียนเพื่อให้มีความรู้อย่างแท้จริง (TDRI  อ้างถึงใน  www.dlthailand.com. : online)  อีกสาเหตุหนึ่งคือ การจัดการศึกษาในหลายพื้นที่ของประเทศไทย          ประสบปัญหาการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้น ครูไม่ครบทุกสาระการเรียนรู้ ครูมีประสบการณ์หรือทักษะการจัดการเรียนรู้น้อย  ขาดสื่อและอุปกรณ์ที่ทันสมัย  โรงเรียนมีกิจกรรมมาก ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนน้อย  ทรัพยากรอยู่กระจัดกระจายไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า เป็นต้น  (www.dlthailand.com. : online)


การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกล (Distance Learning)  จึงเป็นการแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ช่วยครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้ทุกห้องเรียน ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักเรียนและครูมีโอกาสเข้าถึงและเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูด้านการออกแบบกิจกรรมที่เน้นการสร้างความรู้จากการลงมือปฏิบัติ  เนื้อหา ตลอดจนสื่อ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดเรียนการสอน ซึ่ง เป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ลดช่องว่าง    และเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับคนไทยทุกคน  ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชน
School Change Maker Festival  เป็นแนวทางหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาไทย ในปีการศึกษา 2558       ที่ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรม จากการติดตามการดำเนินงานของอาจารย์ครรชิต มนูญผล ซึ่งเป็นคณะทำงาน ของโครงการ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2558  ปรากฏผล ดังนี้  
การอบรมครูผู้สอนและครูผู้ช่วย มีจุดเน้นในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่  
1.  เพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทครูพัฒนาการศึกษาของชาติ
2.  เพื่อปรับหลักสูตรโดยใช้ช่องทาง DLIT พัฒนาคุณภาพ สู่ห้องเรียนอย่างมีคุณภาพ (กลยุทธ์ 4 ปรับ)
3.  เพื่อออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Instructional Design)
4.  เพื่อออกแบบการวัดผลประเมินเพื่อฟื้นคืนความมั่นใจผู้เรียน (Formative Assessment + Authentic Assessment)
5. การจัดทำแผนการเรียนรู้หน้าเดียว
6. จากบันทึกผลหลังสอนสู่วิจัยหน้าเดียว
7. เทคนิคการพัฒนาศักยภาพสมอง  
การนิเทศถึงห้องเรียน DLIT (Distance Learning Information Technology) 
วิธีการนิเทศที่สำคัญ  ได้แก่
1.  นิเทศถึงห้องเรียนเพื่อสังเกตบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกชั้นปี
2.  สนทนาเชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมาย
3.  มอบหมายภาระงานและสร้างกลุ่ม PLC 
School Change Maker Festival  หรือ พลิกโฉมการศึกษาไทย ใน 1 ปี  เป็นกิจกรรมการปฏิรูปการศึกษาที่แก้ปัญหาคุณภาพการศึกษา แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ลดช่องว่าง และความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับคนไทยทุกคน  ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และน่าชื่นชม

ชาติยืนยง  คงอยู่  เพราะครูดี        ภาระหลัก  รักหน้าที่  เรามีอยู่
ให้ความรู้  คู่คุณธรรม  ล้ำค่าครู       ไทยคงอยู่  เพราะครูดี  คอยชี้นำฯ

อ้างอิง
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT). (2558).  ค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2558
จาก  http://www.dlthailand.com/thima-khxng-khorngkar
Kanchit Manoonphol. (2558). การพัฒนาคุณภาพฯผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT).
ค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2558 จาก  https://www.facebook.com/kanchit.manoonphol?fref=ts
จริยา ทองหอม. (2558). ทิศทางการปฏิรูปการศึกษาไทยในปีการศึกษา 2558.  ค้นเมื่อ 14 สิงหาคม 2558
จาก  https://www.academia.edu/11155180/  และ 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001093292112
จริยา ทองหอม. (2558). ปฏิรูปการศึกษา: พลิกโฉมการศึกษาไทยใน 1 ปี (Thailand School Change
Maker Festival in 2015). ลิงค์  http://tonghom2009.blogspot.com/  และ https://www.academia.edu/14942201/


ดาวน์โหลดเอกสารJariya Tonghom.  https://www.academia.edu/14942201/

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เสริมสร้างสมรรถนะ ICT: เพลงแสงสว่างกลางใจ


Concept Paper รายวิชา Doctoral Dissertation1 เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เสริมสร้างสมรรถนะ ICT  ( ICT Competency Online Training Curriculum) การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ ICT  เป็นแนวคิดในการแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษา เป็นการปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสใช้ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  มาเป็นช่องทางในการจัดสภาพแวดล้อมใช้แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผู้เรียน และผู้สอนสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ และนำเสนอผลงานที่เป็นข้อมูล รูปภาพ กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอ มัลติมีเดีย ในลักษณะ Synchronous และ Asynchronous  สามารถเข้าถึงได้

โดยไม่จำกัดระยะทาง เวลา สถานที่ สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบท สถานการณ์ และความสนใจของผู้เรียนได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดและไม่สิ้นเปลืองตามพระอัจฉริยภาพในการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาด้านการพัฒนาหลักสูตร  การออกแบบการเรียนรู้ การวัดประเมินผล และการนิเทศการสอน  ตามพระราชดำรัสที่พระราชทานหลักวิธีการดำเนินงานแก่ข้าราชบริพารว่า... รวดเร็ว  ลดขั้นตอน ปิดทองหลังพระ และช่วยเขาช่วยตนเอง  

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ...   


วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2558

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร


การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
 จริยา ทองหอม (18 เมษายน 2558)

เราจะใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบก้าวกระโดดเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษากันอย่างไร ???
ให้ทันยุค-ทันสมัย ก้าวทันกระแสความเจริญอย่างรวดเร็ว ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร!!!!  

ตัวอย่าง... การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

1.  การบริหารสถานศึกษา
1.1  โรงเรียนวัดน้ำรอบ_1-5. (5 ม.ค. 2012).  
จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนวัดน้ำรอบ หมู่ที่ 1  ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เนต
1.2  อยู่อย่างพอเพียง.  (21 ก.ค. 2012).
เว็บไซต์  https://www.youtube.com/watch?v=PI2FkfjC7oo
สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ของ โรงเรียนวัดน้ำรอบ (เมืองนครศรีธรรมราช)

2.  การพัฒนาหลักสูตร 
2.1  หลักสูตรการมีงานทำ. (12 ส.ค. 2012).
เว็บไซต์  https://www.youtube.com/watch?v=R5oLBiohLbk 
หลักสูตรการมีงานทำ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
2.2  จากหลักสูตร...สู่..การสอน. (17 ส.ค. 2012).
เว็บไซต์  https://www.youtube.com/watch?v=jUWctJpp2aU
จากหลักสูตร...สู่..การสอน หลักสูตรการมีงานทำ เรื่อง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโ­ลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2.3  เส้นทางรวยด้วยมือเรา.  (10 ก.ย. 2012).
รายงานการดำเนินงานหลักสูตรการมีงานทำ โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้  เพื่อเพิ่มทักษะงานอาชีพและการมีงานทำ(ตาม­แผนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ สพป.นศ.1 ของ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช กลุ่มเครือข่ายที่ 1
2.4  การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะการทำงานเป็นทีม. (17 ต.ค. 2013).
การพัฒนาหลักสูตรเสริม เพื่อส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556
2.5  สัมมนาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มศว.รุ่น 22.  (3 มี.ค. 2014).
โครงการพัฒนาศักยภาพการสื่อสารเพื่อการวิจัย สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2556 เรื่อง "นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้ในศต­วรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ภูไพร เลค รีสอร์ท เขื่อนศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ของนิสิตหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร รุ่น20-22 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชา­ญ ด้านการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย รศ.ดร.วิชัย วงษ์ใหญ่ ว่าที่ร้อยตรี ดร.มนัส บุญประกอบ อ.ดร.พรรณี บุญประกอบ อ.ดร.อุมาพร หล่อสมฤดี ผศ.ร.ท.ดร.ไพบูลย์ อ่อนมั่ง ร.น. อ.ดร.ดนุลดา จามจุรี และ อ.ดร.มารุต พัฒผล

3.  การจัดการเรียนรู้
3.1 ลายไทย. (19 ส.ค. 2012).
เว็บไซต์  https://www.youtube.com/watch?v=8RMaDBZrvY8
เป็นการเขียนภาพลายไทยเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.
3.2 การประดิษฐ์ของชำร่วย. (19 ม.ค. 2013).
เว็บไซต์  https://www.youtube.com/watch?v=wLMXwnAu-1w 
เป็นการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรการมีงานทำ เส้นทางรวย..ด้วยมือเรา เรื่อง การประดิษฐ์ของชำร่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.1-3 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ สพป.นศ. เขต 1
  
4.  การผลิตสื่อ
4.1  การประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงพลาสติก. (12 พ.ค. 2013).
เว็บไซต์  https://www.youtube.com/watch?v=z3WAM13J00k 
เป็นการนำเสนอขั้นตอนการประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยถุงพลาสติก ประกอบดัวย วัตถุประสงค์ในการประดิษฐ์ วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนในการประดิษฐ์ ประโยชน์ที่ได้รับและประวัติผู้จัดทำ
4.2  New Paradigm1. (21 ก.ย. 2013).
กระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาหลักสูตร (New Paradigm in Curriculum Development) เป็นการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด หลักการ ฐานคิดของการพัฒนาหลักสูตรในยุคปัจจุบัน วิเคราะห์ทฤษฎีและรูปแบบหลักสูตรที่สำคัญ สังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์สิ่งกำหนดหลักสูตรเป็นสารสนเท­ศในการออกแบบหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ ระบบการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ภาวะผู้นำและคุณธรรมจริยธรรมของนักพัฒนาหลักสูตรในฐานะวิชาชีพหนึ่งที่ต้องมีความรับ­ผิดชอบต่อสังคม

5.  การวิจัย
5.1  สร้างสรรค์งานศิลป์: นวมินทร์มหาราชา. (9 ส.ค. 2012).
เว็บไซต์  https://www.youtube.com/watch?v=MMgu-5eYH-8 
จัดทำขึ้นเพื่อสดุดีและเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช โดยการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยโครงงานสร้างสรรค์งานศิลป์ :นวมินทร์มหาราชา และนำภาพถ่ายที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมาเรียบเรียงเป็นภาพยนตร์สั้น.
5.2  การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research).  (31 มี.ค. 2015). 
เว็บไซต์  https://www.youtube.com/watch?v=oZi_ZbZmmgs
โครงการวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ­เรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเ­รียน (Classroom Action Research) ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 ถึง 30 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนราษฎร์บำรุง ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

6. การศึกษาดูงาน
6.1  เปิดประตูสู่โลกกว้าง ตอนที่ 1. (4 ม.ค. 2012)
เป็นเรื่องราวของการนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ  เมืองนครศรีธรรมราช  ไปทัศนศึกษา ณ จังหวัดสงขลา

7. การบริการชุมชน
7.1 วันครู 2555 ตอนที่ 1 (24 ส.ค. 2012)
เว็บไซต์  https://www.youtube.com/watch?v=_AiiEbI77_0
เป็นการนำเสนอกิจกรรมวันครู ประจำปี 2555 ของ สพป.นศ.1
7.2 วิสาขบูชา 2555.  (22 ส.ค. 2012).
เว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=gRelTGg-LrM
เป็นการนำเสนอกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันที่ 4 มิถุนายน 2555 ของ สพป.นศ.1
ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
7.3 ศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะบำบัด. (1 ม.ค. 2014).
โครงการศาสตร์และศิลป์แห่งการหัวเราะบำบัด โดยศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่รพ.สต. บ้านท่าช้าง อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว วันที่ 14-15 ธันวาคม 2556
7.4 วันเด็ก 2557 บัณฑิตวิทยาลัย มศว. (11 ม.ค. 2014). 
เว็บไซต์  https://www.youtube.com/watch?v=yDqSe3mIb-A
เป็นการนำเสนอกิจกรรมของวันที่  11 มกราคม 2557 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซุ้มบัณฑิตวิทยาลัย มศว

8. ปกิณกะ
8.1  พระอัจฉริยภาพของในหลวง.  (1 ม.ค. 2012).
เป็นการสร้างภาพยนตร์หรือหนังสั้นเพื่อการศึกษา โดยใช้โปรแกรม Windows Live Movie Maker กับภาพถ่ายจากหนังสือสมเด็จพระนวมินทราชาธิราช ประกอบเพลงรักพ่อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงอุทิศวันเวลา พระสติปัญญา พระวรกาย พระวิริยะอุตสาหะ และพระราชทรัพย์ประกอบพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ.
8.2  นครศรีธรรมราชโมเดล. (22 ส.ค. 2012)
การประชุมเสวนา รวมพลังรักห่วงใย ใส่ใจเด็กเมืองคอน 1-2 กุมภาพันธ์ 2554 ของ ผอ.วันชัย พงษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากองค์กรและหน่วย­งานต่างๆ  

9. ICT กับ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
9.1.  School Change Maker Festival Roadmap. (11 มีนาคม 2558).
เว็บไซต์  https://www.facebook.com/profile.php?id=100001093292112
School Change Maker Festival Roadmap. March 8-9, 2015. @ Trang hotel_Bangkok.
เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ในด้าน
1. ด้านหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้
2. ด้านนวัตกรรมและเครือข่ายการเรียนรู้
3. ด้านการวัดและประเมินผล
4. ด้านการนิเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
 9.2  School Change Maker Festival in 1 Year_Version1.  (30 มี.ค. 2015).
ICT quality education : “School Change Maker Festival in 1 Year”  Tasks of ICT quality education on Change Supervision Framework in 1 year or “School Change Maker Festival” to support the 1 year education quality; the Thai’s Ministry of Education.
9.3. ของขวัญจากก้อนดิน: Flipped Management. (11 มีนาคม 2558).
การบริหารจัดการกลับด้าน กระทรวงกลับด้าน โรงเรียนกลับด้าน และห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Management, Flipped MOE, Flipped School and Flipped Classroom) เป็นของขวัญจากพสกนิกรถวายแด่ "พ่อของแผ่นดิน"  ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยแข็งแรง ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สติปัญญา ความสามารถ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถศึกษาหาความรู้ ต่อยอดองค์ความรู้ ปรับตัวให้รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารภายใต้บริบทของความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฯลฯ

อ้างอิง:
จริยา ทองหอม. (18/04/2558). วิดีโอ. YouTube.com.
Kanchit Manoonphol. (18/04/2558). พลิกโฉมห้องเรียนใน 1 ปี สู่คุณภาพศตวรรษที่ 21.