วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ขั้นตอนการพัฒนาระบบ (ม.3)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.2 เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาระบบ

วิชา คอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ง.23102)

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. นักเรียนบอกขั้นตอนการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ได้

2. นักเรียนบอกขั้นตอนการพัฒนาระบบงานที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ได้

สาระการเรียนรู้

ขั้นตอนการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และขั้นตอนการระบบงานที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์ใบความรู้ เรื่อง

ขั้นตอนการพัฒนาระบบการนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาและศึกษาความเป็นไปได้ให้รอบคอบ ทั้งนี้เนื่องจากคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เครื่องมือวิเศษที่จะแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง นอกจากนี้ยังจะต้องมีการศึกษาถึงความคุ้มค่าในการลงทุน เพื่อไม่ให้เป็นการลงทุนที่สูญเปล่า การวิเคราะห์หาวิธีแก้ปัญหาต้องพอเหมาะพอดี มีการจัดหาระบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ไม่เกินความจำเป็น

ดังนั้น จึงต้องมีการจัดขั้นตอนและหลักการสร้างระบบงานคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมซึ่งโดยทั่วไปเราอาจไม่ได้สร้างระบบงานใหม่ แต่พัฒนาระบบงานเก่าให้เป็นระบบงานสารสนเทศที่ทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงนิยมเรียกกันว่า “การพัฒนาระบบงาน” มากกว่าคำว่า การสร้างงาน ซึ่งตามหลักวิชาว่าด้วยการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์มีการจัดขั้นตอนการพัฒนาระบบงานดังนี้ขั้นตอนการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

1. วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำรวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่ต้องใช้

2. กำหนดรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้ระบบงาน

3. ออกแบบโปรแกรม

4. เขียนชุดคำสั่ง

5. ทดสอบโปรแกรม

6. นำไปใช้งานจริง

7. บำรุงรักษา ติดตามผล และแก้ไขปรับปรุงจะเห็นว่าการพัฒนาระบบงานนั้น จำเป็นต้องรู้ขั้นตอนวิธีทำงานของระบบงานเดิมและกำหนดวิธีการทำงานในระบบงานที่จะทำใหม่ให้ละเอียดเสียก่อน จากนั้นจึงเป็นการหาวิธีแก้ปัญหาโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ซึ่งจะต้องมีการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาช่วยทำงานขั้นตอนการพัฒนาระบบงานที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์

1. วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำ รวมถึงรายละเอียดข้อมูล

2. กำหนดรายละเอียดความต้องการข้องผู้ใช้ระบบงาน

3. ออกแบบขั้นตอนวิธีของการทำงาน

4. ตรวจสอบขั้นตอนวิธีของการทำงานให้แน่ใจว่าถูกต้อง

5. นำไปใช้งานจริง

6. บำรุงรักษาระบบ ติดตามผลและแก้ไขปรับปรุง

แบบฝึกหัด

เรื่อง ขั้นตอนการพัฒนาระบบงาน

คำชี้แจง ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด

1. จงบอกขั้นตอนการพัฒนาระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์

.........................................................................................................

2. จงบอกขั้นตอนการพัฒนาระบบงานโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

.........................................................................................................

.........................................................................................................
15 ความคิดเห็น:

 1. 1. จงบอกขั้นตอนการพัฒนาระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์
  ตอบ 1. วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำรวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่ต้องใช้

  2. กำหนดรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้ระบบงาน

  3. ออกแบบโปรแกรม

  4. เขียนชุดคำสั่ง

  5. ทดสอบโปรแกรม

  6. นำไปใช้งานจริง

  7. บำรุงรักษา ติดตามผล และแก้ไขปรับปรุง  จะเห็นว่าการพัฒนาระบบงานนั้น จำเป็นต้องรู้ขั้นตอนวิธีทำงานของระบบงานเดิมและกำหนดวิธีการทำงานในระบบงานที่จะทำใหม่ให้ละเอียดเสียก่อน จากนั้นจึงเป็นการหาวิธีแก้ปัญหาโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ซึ่งจะต้องมีการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาช่วยทำงาน

  2. จงบอกขั้นตอนการพัฒนาระบบงานโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์
  ตอบ 1. วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำ รวมถึงรายละเอียดข้อมูล

  2. กำหนดรายละเอียดความต้องการข้องผู้ใช้ระบบงาน

  3. ออกแบบขั้นตอนวิธีของการทำงาน

  4. ตรวจสอบขั้นตอนวิธีของการทำงานให้แน่ใจว่าถูกต้อง

  5. นำไปใช้งานจริง

  6. บำรุงรักษาระบบ ติดตามผลและแก้ไขปรับปรุง


  ด.ช. ธนกฤต มุสิกวงศ์

  ม.3 เลขที่ 11

  ตอบลบ
 2. 1. จงบอกขั้นตอนการพัฒนาระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์
  ตอบ 1. วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำรวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่ต้องใช้

  2. กำหนดรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้ระบบงาน

  3. ออกแบบโปรแกรม

  4. เขียนชุดคำสั่ง

  5. ทดสอบโปรแกรม

  6. นำไปใช้งานจริง

  7. บำรุงรักษา ติดตามผล และแก้ไขปรับปรุง  จะเห็นว่าการพัฒนาระบบงานนั้น จำเป็นต้องรู้ขั้นตอนวิธีทำงานของระบบงานเดิมและกำหนดวิธีการทำงานในระบบงานที่จะทำใหม่ให้ละเอียดเสียก่อน จากนั้นจึงเป็นการหาวิธีแก้ปัญหาโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ซึ่งจะต้องมีการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาช่วยทำงาน

  2. จงบอกขั้นตอนการพัฒนาระบบงานโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์
  ตอบ 1. วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำ รวมถึงรายละเอียดข้อมูล

  2. กำหนดรายละเอียดความต้องการข้องผู้ใช้ระบบงาน

  3. ออกแบบขั้นตอนวิธีของการทำงาน

  4. ตรวจสอบขั้นตอนวิธีของการทำงานให้แน่ใจว่าถูกต้อง

  5. นำไปใช้งานจริง

  6. บำรุงรักษาระบบ ติดตามผลและแก้ไขปรับปรุง


  นาย อัษฎาวุธ วุฒิชัย ม.3 เลขที่ 10

  ตอบลบ
 3. 1. จงบอกขั้นตอนการพัฒนาระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์
  ตอบ 1. วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำรวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่ต้องใช้

  2. กำหนดรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้ระบบงาน

  3. ออกแบบโปรแกรม

  4. เขียนชุดคำสั่ง

  5. ทดสอบโปรแกรม

  6. นำไปใช้งานจริง

  7. บำรุงรักษา ติดตามผล และแก้ไขปรับปรุง  จะเห็นว่าการพัฒนาระบบงานนั้น จำเป็นต้องรู้ขั้นตอนวิธีทำงานของระบบงานเดิมและกำหนดวิธีการทำงานในระบบงานที่จะทำใหม่ให้ละเอียดเสียก่อน จากนั้นจึงเป็นการหาวิธีแก้ปัญหาโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ซึ่งจะต้องมีการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาช่วยทำงาน

  2. จงบอกขั้นตอนการพัฒนาระบบงานโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์
  ตอบ 1. วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำ รวมถึงรายละเอียดข้อมูล

  2. กำหนดรายละเอียดความต้องการข้องผู้ใช้ระบบงาน

  3. ออกแบบขั้นตอนวิธีของการทำงาน

  4. ตรวจสอบขั้นตอนวิธีของการทำงานให้แน่ใจว่าถูกต้อง

  5. นำไปใช้งานจริง

  6. บำรุงรักษาระบบ ติดตามผลและแก้ไขปรับปรุง


  ด.ช. สัพปัญญา สุวรรณวงศ์ ม.3 เลขที่ 7

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ29 สิงหาคม 2554 10:11

  1)จงบอกขั้นตอนการพัฒนาระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์
  ตอบ ขั้นตอนการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
  1. วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำรวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่ต้องใช้
  2. กำหนดรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้ระบบงาน
  3. ออกแบบโปรแกรม
  4. เขียนชุดคำสั่ง
  5. ทดสอบโปรแกรม
  6. นำไปใช้งานจริง
  7. บำรุงรักษา ติดตามผล และแก้ไขปรับปรุง
  2)จงบอกขั้นตอนการพัฒนาระบบงานโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์
  ตอบ ขั้นตอนการพัฒนาระบบงานที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์
  1. วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำ รวมถึงรายละเอียดข้อมูล
  2. กำหนดรายละเอียดความต้องการข้องผู้ใช้ระบบงาน
  3. ออกแบบขั้นตอนวิธีของการทำงาน
  4. ตรวจสอบขั้นตอนวิธีของการทำงานให้แน่ใจว่าถูกต้อง
  5. นำไปใช้งานจริง
  6. บำรุงรักษาระบบ ติดตามผลและแก้ไขปรับปรุง
  เด็กหญิง กุลธิดา คู่ธรรมจักร ม.3 เลขที่ 24

  ตอบลบ
 5. ขั้นตอนการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

  1. วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำรวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่ต้องใช้

  2. กำหนดรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้ระบบงาน

  3. ออกแบบโปรแกรม

  4. เขียนชุดคำสั่ง

  5. ทดสอบโปรแกรม

  6. นำไปใช้งานจริง

  7. บำรุงรักษา ติดตามผล และแก้ไขปรับปรุง  จะเห็นว่าการพัฒนาระบบงานนั้น จำเป็นต้องรู้ขั้นตอนวิธีทำงานของระบบงานเดิมและกำหนดวิธีการทำงานในระบบงานที่จะทำใหม่ให้ละเอียดเสียก่อน จากนั้นจึงเป็นการหาวิธีแก้ปัญหาโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ซึ่งจะต้องมีการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมาช่วยทำงาน  ขั้นตอนการพัฒนาระบบงานที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์

  1. วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำ รวมถึงรายละเอียดข้อมูล

  2. กำหนดรายละเอียดความต้องการข้องผู้ใช้ระบบงาน

  3. ออกแบบขั้นตอนวิธีของการทำงาน

  4. ตรวจสอบขั้นตอนวิธีของการทำงานให้แน่ใจว่าถูกต้อง

  5. นำไปใช้งานจริง

  6. บำรุงรักษาระบบ ติดตามผลและแก้ไขปรับปรุง

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ29 สิงหาคม 2554 10:12

  1)จงบอกขั้นตอนการพัฒนาระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์
  ตอบ ขั้นตอนการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์
  1. วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำรวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่ต้องใช้
  2. กำหนดรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้ระบบงาน
  3. ออกแบบโปรแกรม
  4. เขียนชุดคำสั่ง
  5. ทดสอบโปรแกรม
  6. นำไปใช้งานจริง
  7. บำรุงรักษา ติดตามผล และแก้ไขปรับปรุง
  2)จงบอกขั้นตอนการพัฒนาระบบงานโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์
  ตอบ ขั้นตอนการพัฒนาระบบงานที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์
  1. วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำ รวมถึงรายละเอียดข้อมูล
  2. กำหนดรายละเอียดความต้องการข้องผู้ใช้ระบบงาน
  3. ออกแบบขั้นตอนวิธีของการทำงาน
  4. ตรวจสอบขั้นตอนวิธีของการทำงานให้แน่ใจว่าถูกต้อง
  5. นำไปใช้งานจริง
  6. บำรุงรักษาระบบ ติดตามผลและแก้ไขปรับปรุง
  เด็กหญิง ชนากานต์ บิสลาม ชั้น ม.3 เลขที่20

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ29 สิงหาคม 2554 10:13

  1.การพัฒนาระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์คือ?
  -การวิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำรวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่ต้องใช้
  -กำหนดรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้ระบบ
  -ออกแบบโปรแกรม
  -เขียนชุดคำสั่ง
  -ทดสอบโปรแกรม
  2.การพัฒนาระบบงานโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์คือ?
  -ออกแบบข้อมูลของการทำงาน
  -ตรวจสอบขั้นตอน
  -นำไปใช้งานได้จริง


  เด็กหญิงอรอมล ดุกล่อง เลขที่ 29 ม.3

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ29 สิงหาคม 2554 10:15

  ขั้นตอนการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

  1. วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำรวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่ต้องใช้

  2. กำหนดรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้ระบบงาน

  3. ออกแบบโปรแกรม

  4. เขียนชุดคำสั่ง

  5. ทดสอบโปรแกรม

  6. นำไปใช้งานจริง

  7. บำรุงรักษา ติดตามผล และแก้ไขปรับปรุง

  .........................

  ขั้นตอนการพัฒนาระบบงานที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์

  1. วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำ รวมถึงรายละเอียดข้อมูล

  2. กำหนดรายละเอียดความต้องการข้องผู้ใช้ระบบงาน

  3. ออกแบบขั้นตอนวิธีของการทำงาน

  4. ตรวจสอบขั้นตอนวิธีของการทำงานให้แน่ใจว่าถูกต้อง

  5. นำไปใช้งานจริง

  6. บำรุงรักษาระบบ ติดตามผลและแก้ไขปรับปรุง  กนกวรรณ พวงจิตร ม.3 เลขที่ 25

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ29 สิงหาคม 2554 10:16

  ขั้นตอนการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

  1. วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำรวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่ต้องใช้

  2. กำหนดรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้ระบบงาน

  3. ออกแบบโปรแกรม

  4. เขียนชุดคำสั่ง

  5. ทดสอบโปรแกรม

  6. นำไปใช้งานจริง

  7. บำรุงรักษา ติดตามผล และแก้ไขปรับปรุง

  ขั้นตอนการพัฒนาระบบงานที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์

  1. วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำ รวมถึงรายละเอียดข้อมูล

  2. กำหนดรายละเอียดความต้องการข้องผู้ใช้ระบบงาน

  3. ออกแบบขั้นตอนวิธีของการทำงาน

  4. ตรวจสอบขั้นตอนวิธีของการทำงานให้แน่ใจว่าถูกต้อง

  5. นำไปใช้งานจริง

  6. บำรุงรักษาระบบ ติดตามผลและแก้ไขปรับปรุง


  เด็กหญิงศิมาภรณ์ ไชยพัฒน์ เลขที่ 30 ม.3

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ29 สิงหาคม 2554 10:16

  ขั้นตอนการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

  1. วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำรวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่ต้องใช้

  2. กำหนดรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้ระบบงาน

  3. ออกแบบโปรแกรม

  4. เขียนชุดคำสั่ง

  5. ทดสอบโปรแกรม

  6. นำไปใช้งานจริง

  7. บำรุงรักษา ติดตามผล และแก้ไขปรับปรุง

  .........................

  ขั้นตอนการพัฒนาระบบงานที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์

  1. วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำ รวมถึงรายละเอียดข้อมูล

  2. กำหนดรายละเอียดความต้องการข้องผู้ใช้ระบบงาน

  3. ออกแบบขั้นตอนวิธีของการทำงาน

  4. ตรวจสอบขั้นตอนวิธีของการทำงานให้แน่ใจว่าถูกต้อง

  5. นำไปใช้งานจริง

  6. บำรุงรักษาระบบ ติดตามผลและแก้ไขปรับปรุง  ภัสราพร ประภาส ม.3 เลขที่ 26

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ29 สิงหาคม 2554 10:18

  ขั้นตอนการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

  1. วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำรวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่ต้องใช้

  2. กำหนดรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้ระบบงาน

  3. ออกแบบโปรแกรม

  4. เขียนชุดคำสั่ง

  5. ทดสอบโปรแกรม

  6. นำไปใช้งานจริง

  7. บำรุงรักษา ติดตามผล และแก้ไขปรับปรุง

  ขั้นตอนการพัฒนาระบบงานที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์

  1. วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำ รวมถึงรายละเอียดข้อมูล

  2. กำหนดรายละเอียดความต้องการข้องผู้ใช้ระบบงาน

  3. ออกแบบขั้นตอนวิธีของการทำงาน

  4. ตรวจสอบขั้นตอนวิธีของการทำงานให้แน่ใจว่าถูกต้อง

  5. นำไปใช้งานจริง

  6. บำรุงรักษาระบบ ติดตามผลและแก้ไขปรับปรุง


  เด็กหญิงปิ่นญทิพย์ ชูสุวรรณ เลขที่ 27 ม.3

  ตอบลบ
 12. ขั้นตอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ มีดังนี้
  1. ขั้นการสำรวจ (Survey)
  เป็นงานขั้นแรกที่กระทำ โดยนักวิเคราะห์จะสอบถามผู้บริหาร ซึ่งเป็นผู้ใช้งาน MIS ถึงความต้อง
  การต่างๆ ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้เสนอแนะวิธีที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา บางครั้งเรียกว่า การ
  ศึกษาความเป็นไปได้ "Feasibility Study"
  2. การวิเคราะห์โครงสร้าง (Structured Analysis)
  เป็นขั้นตอนที่นำผลการศึกษาถึงความเป็นไปได้ รวมทั้งการสอบถามเพิ่มเติมจากผู้ใช้ MIS
  เพื่อนำมาประเมินเกี่ยวกับงบประมาณและระยะเวลาในการออกแบบและใช้งาน MIS เอกสาร
  จากการวิเคราะห์โครงสร้างมักอยู่ในรูปของกราฟ หรือ รูปภาพแสดงขั้นตอนต่างๆ
  3. การออกแบบโครงสร้าง (Structured Design)
  เป็นการพิจารณาจำนวนโปรแกรมที่จะใช้ภายในระบบ แต่ละโปรแกรมจะทำงานเป็นอิสระอยู่ใน
  ลักษณะโมดูลโปรแกรม (Program Module)
  4. การศึกษาถึงฮาร์ดแวร์ (Hardware Study)
  การศึกษาถึงฮาร์ดแวร์ที่จะใช้ในระบบ MIS เป็นงานสองขั้นตอนที่สามารถดำเนินไปพร้อมๆ กัน
  5. ขั้นตอนการจัดเตรียมอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Implementation)
  เป็นขั้นตอนที่เปลี่ยนการทำงานจากระบบเดิมไปสู่ระบบใหม่ ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด ซึ่งมี
  ผู้บริหารงานจะต้องวิเคราะห์ความเหมาะสมว่าจะเปลี่ยนแปลงโดยวิธีใด
  6. ขั้นเปลี่ยนไปใช้คอมพิวเตอร์ (Conversion)
  เมื่อผ่านขั้นตอนการจัดเตรียมอุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้ว นำข้อมูลหรือโปรแกรม
  ต่างๆ ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะนำไปใช้งานต่อไป
  7. การศึกษาปัญหาหลังการใช้ MIS และการบำรุงรักษา (Post Implementation and
  Maintenance)
  เป็นขั้นตอนการประเมินผลการใช้งานระบบใหม่ โดยนำไปเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการวิเคราะห์และการ
  สำรวจ ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด แล้วทำการปรับระบบหรือเปลี่ยนระบบให้เหมาะสม

  ตอบลบ
 13. ขั้นตอนการพัฒนาระบบงานที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร์

  1. วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำ รวมถึงรายละเอียดข้อมูล

  2. กำหนดรายละเอียดความต้องการข้องผู้ใช้ระบบงาน

  3. ออกแบบขั้นตอนวิธีของการทำงาน

  4. ตรวจสอบขั้นตอนวิธีของการทำงานให้แน่ใจว่าถูกต้อง

  5. นำไปใช้งานจริง

  6. บำรุงรักษาระบบ ติดตามผลและแก้ไขปรับปรุง


  จัดทำโดย ด.ช. อภิสิทธิ์ ภักดีพันธ์ เลขที่3

  ตอบลบ
 14. ขั้นตอนการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์

  1. วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำรวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่ต้องใช้

  2. กำหนดรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้ระบบงาน

  3. ออกแบบโปรแกรม

  4. เขียนชุดคำสั่ง

  5. ทดสอบโปรแกรม

  6. นำไปใช้งานจริง

  7. บำรุงรักษา ติดตามผล และแก้ไขปรับปรุง

  จัดทำโดย ด.ช. อภิวิชช์ ฤกษ์ดี ม.3

  ตอบลบ
 15. ไม่ระบุชื่อ5 กันยายน 2554 09:59

  1. จงบอกขั้นตอนการพัฒนาระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์

  ตอบ 1. วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำรวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่ต้องใช้

  2. กำหนดรายละเอียดความต้องการของผู้ใช้ระบบงาน

  3. ออกแบบโปรแกรม

  4. เขียนชุดคำสั่ง

  5. ทดสอบโปรแกรม

  6. นำไปใช้งานจริง

  7. บำรุงรักษา ติดตามผล และแก้ไขปรับปรุง
  2. จงบอกขั้นตอนการพัฒนาระบบงานโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์

  ตอบ 1. วิเคราะห์ปัญหาและระบบงานที่จะทำ รวมถึงรายละเอียดข้อมูล

  2. กำหนดรายละเอียดความต้องการข้องผู้ใช้ระบบงาน

  3. ออกแบบขั้นตอนวิธีของการทำงาน

  4. ตรวจสอบขั้นตอนวิธีของการทำงานให้แน่ใจว่าถูกต้อง

  5. นำไปใช้งานจริง

  6. บำรุงรักษาระบบ ติดตามผลและแก้ไขปรับปรุง


  นาย ธนกร อรุณพัฒนกิจ ชั้น ม .3 เลขทีี่ ๙

  ตอบลบ